Strateški dokumenti

 

      Državni pedagoški standard 2008.Državni pedagoški standard - izmjene i dopune

      Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 

      Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
      predškolske dobi Grada Zagreba za 2021.


      Konvencija o pravima djeteta       Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba :
 
        I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

        
II. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

       
III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

      
  IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

       
V. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

      
VI. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;
  
     
VII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

    
VIII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

     
IX. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

      
X. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

     
XI. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;


     XII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

    XIII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;
 
    XIV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;
     

   Tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

   Tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba


 


Ispiši stranicu