Strateški dokumenti

 

      Državni pedagoški standard 2008.Državni pedagoški standard - izmjene i dopune

      Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 

      Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
      predškolske dobi Grada Zagreba za 2021.


      Konvencija o pravima djeteta       Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba :

         
I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
II. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
III. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

         
 IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
V. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
VI. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;
  
          
VII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
VIII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
IX. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

          
X. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;

        
XI. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba


         XII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

      XIII. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
 
     
XIV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

Ispiši stranicu