Plaćanje boravka djeteta u vrtiću za 2022. godinu

 Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića „Budućnost“ je Grad Zagreb koji utvrđuje uvjete i način financiranja svih programa, kao i mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa.

Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja-korisnika usluga  (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 16/11,19/11 i 15/12) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i o socijalnom statusu obitelji.

Molimo da popunjene obrasce predate ekonomu vrtića.


Obavijest o ostvarivanju prava na olaksice-sudjelovanju u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba za 2022. godinu


Obrasci za ostvarivanje prava na olaksice-sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2022. godinu

Ispiši stranicu