Javna nabava

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 
 
Temeljem članka 80.  a u svezi s člankom 76. i 77.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) obavještavamo da se ovlašteni predstavnici Naručitelja, članovi Upravnog vijeća Naručitelja i ravnateljica  DJEČJEG VRTIĆA „BUDUĆNOST“, Zagreb, Mihanovićeva 30/2 (OIB: 22702558967), u postupcima javne nabave, ne nalaze  u sukobu interesa.


         

        PONOVLJENI POSTUPAK NABAVE 

 


Ispiši stranicu